Dricksvatten

Produktion av dricksvatten sker genom avlägsnande av suspenderade fasta ämnen, mikroorganismer och gaser från obehandlat vatten. Vattenkällan kan vara grundvatten eller ytvatten från sjöar, floder eller berg.

EUROWATER har många års erfarenhet av dricksvattenproduktion. Vi har gått hela vägen och har anpassat oss till förändrade lagkrav och krav från våra kunder - och vi har gjort det sedan 1936. Vårt kunnande täcker både kommunala vattenverk och industrier med egen vattenförsörjning.

Kommunala vattenverk

En komplett vattenbehandlingslösning från EUROWATER är kemfri, enkel att använda och säkerställer rent dricksvatten 24/7/365. Få en introduktion till en komplett dricksvattenlösning.

Företag med egen vattenförsörjning

Många företag etablerar sina egna små vattenverk. För att få den mängd behandlat vatten som krävs för att hålla driftsäkerheten.

Varför behandla vatten?

Både grundvatten och ytvatten innehåller flera naturliga salter och organiska ämnen, partiklar och gaser. De kan vara orsaken till färg, dålig smak, bakterier i vattnet och korrosion i bland annat rör och installationer. EUROWATER har lång erfarenhet av avlägsnande av ett stort antal orenheter.

Välj orenhet och se specifik behandlingsmetod

Case

Aggressiv koldioxid orsakar korrosion på betong, rörsystem och varmvattenlager. Korrosionsprodukterna gör vattnet otydligt och färgar det rött av korrosion och ockra.

Koldioxiden finns ofta i råvatten i områden med avkalkade jordlager. Bristen på kalcium innebär att koldioxiden inte neutraliseras.

Lösning

Aggressiv koldioxid kan neutraliseras i en tryckfilteranläggning med hjälp av ett kalciumbaserat filtermaterial som kallas Magno-Dol. I speciella fall kan aggressiv koldioxid avgasas genom tung luftning.

Se tryckfilter
Se avluftare

Case

Ammonium kan vara ett tecken på mikrobakteriologisk aktivitet i vattnet och kan vara ett resultat av befruktning, förorening, eller det kan geologiskt konditioneras.

Lösning

Ammonium kan reduceras genom en biologisk process där ammonium omvandlas till nitrat via nitrit.

Processen kräver ett stort syrebehov och tillräckligt med filtermaterial bestående av kvartssand eller ett poröst kalciumbaserat filtermaterial.

Se tryckfilter
Se omvänd osmos

Case

Arsenik är ett naturligt element och relaterat till vissa geokemiska miljöer. Arsenik finns i två former, As(III) och As(V), av vilka A (III) är giftigare, svårare att ta bort från vattnet och mer utbredd.

WHO har bedömt att arsenik utgör en hälsorisk när det konsumeras och det anses bland annat vara orsaken till hudcancer.

De ökade myndighetskraven (sänkning av tröskelvärdet från 50 till 5 µg/l när man lämnar vattenverket) påverkar många vattenförsörjningar för vilka det blir nödvändigt att genomföra en speciell vattenbehandling för att hålla kvalitetskraven.

Möjliga lösningar

Om gränsvärdet för arsenik i dricksvattnet överskrids är en förnuftig och billig lösning att optimera vattenbehandlingen. Arsenik är vidhäftande mot järn och filtreras bort med järn. På platser utan tillräckligt med järn i råvattnet för denna process kan järnhalten i vattnet ökas genom att tillsätta järnklorid eller järnsulfat och använda järnoxidgranulat som filtermaterial.

Detta är en billig lösning på arsenikproblemet och metoden används när det tillåtna arsenikinnehållet överskrids. Detta kräver dock tillräcklig filterkapacitet för detta extra järninnehåll.

Alternativt kan arsenik reduceras genom absorptionsfiltrering i ett tryckfilter med ett speciellt filtermaterial baserat på järnhydroxid. Dosering med antingen järnklorid eller järnsulfat och användning av järnoxidgranulat som filtermaterial är båda vattenbehandlingslösningar som får fotfäste. EUROWATER erbjuder båda lösningarna och valet beror på de faktiska förhållandena.

Se tryckfilter

Case

För att mäta mängden bakterier i dricksvatten analyseras bakterieantalet. Detta betyder det totala antalet bakterier som hittats genom odling vid 22 °C respektive 37 °C.

Vid 22 °C finns det bakterier som normalt inte orsakar någon sjukdom. Bakterieantalet vid 37 °C indikerar främmande bakterier som ofta orsakar sjukdomar. Således måste detta antal vara lågt. Mikrobiologisk tillväxt som finns i dricksvatten kan bestå av bland annat bakterier, virus, alger och mögel.

Lösning

Bakterierna kan effektivt begränsas av ultraviolett ljus eftersom mikroorganismer är mycket känsliga för UV-ljus. Med en våglängd på 254 nm (nanometer) dödar UV-ljuset bakterier, virus, alger och mögel genom att bryta ner mikroorganismernas DNA. UV-desinfektion kan användas för nästan alla vattentyper.

Se UV-desinfektion

Case

Grundvatten innehåller ofta en stor mängd kalcium- och magnesiumsalter som orsakar hårdhet i vattnet. Vattenavhärdning avlägsnar hårdheten och förhindrar att skal bildas i rörsystem.

Lösning

Om du behöver en viss hårdhet i vattnet kan nanofiltrering ge delvis avhärdning och använder inte regenereringskemikalier. Avlägsnande av total hårdhet kan göras med en avhärdningsanläggning.

Se nanofiltrering
Se avhärdningsanläggningar

Case

Vätesulfid och metan finns på många ställen i grundvattnet och bildas genom nedbrytning av organiska ämnen under syrefria förhållanden.

Igensatta filter och dålig lukt kan vara en indikation på bakterier, i vissa fall kan bakterier bilda vätesulfid och metan. Gaserna skapar problem för ett vattenverk.

Det är viktigt att all vätesulfid och metan avlägsnas, eftersom en återstående mängd av dessa gaser i vattnet kommer att komplicera avlägsnandet av järn och ammonium efteråt.

Lösning

Både vätesulfid och metan kan avlägsnas genom tung oxidering av vattnet. Oxideringen sker genom luftning för att tillsätta syre i råvattnet.

Se avluftare

Case

Järn och mangan orsakar sanitetsproblem samt missfärgar tvätt och är därför ofta en hög prioritet hos vattenverk. Typiska tecken på ökat järn- och manganinnehåll i vattnet är kärnformigt eller mörkt vatten med metallisk smak.

Råvatten kan innehålla olika typer av järn beroende på var i landet du befinner dig. Sandfiltrering är således inte alltid tillräcklig. Det kan därför vara nödvändigt att använda andra metoder för att säkerställa kontinuerligt järnfritt vatten. Dessa skillnader kan inte ses i de vanliga analyserna men kräver kunskap och erfarenhet för att bestämma järntyp och behandlingsmetod.

Lösning

Efter oxideringen kan järn och mangan filtreras genom sandfiltrering. De filtermaterial som används för att ta bort järn är Gravel lll och Nevtraco l.

För att avlägsna mangan används Hydrolit-Mn. Dessutom har filtermediet Demantex visat sig vara ett mycket effektivt material för avlägsnande av mangan, även under svåra förhållanden med låga pH-värden där många andra typer av filtermedier är otillräckliga.

Se tryckfilter

Case

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp fluorerade föreningar som nu finns nästan överallt. PFAS har under lång tid använts inom industrin framförallt till impregnering av kläder och brandskum.

På senare år har hälsoproblem kopplats till höga halter av PFAS. I Sverige har diskussion om PFAS förts och riktlinjer finns för dricksvatten. Även inom EU disskuteras PFAS som nu är inkluderat i det nya dricksvattendirektivet.

Lösning

PFAS kan reduceras i ett tryckfilter med ett filtermaterial baserat på aktivt kol alternativt i ett filter med jonbytarmassa som fångar upp PFAS ämnen från vattnet.

Läs mer om PFAS

Case

Förorening från pesticider är främst ett resultat av användningen av Caseron G och prefix G för bekämpning av ogräs. Sönderdelningsprodukten 2,6-diklorbensamid - BAM - kommer från diklorbenil som ingår i Caseron och Prefix.

Idag analyseras vattenborrningsbrunnar för många olika typer av bekämpningsmedel och har hittats i relativt många av dem.

Lösning

Pesticider kan reduceras i ett tryckfilter med ett filtermaterial baserat på aktivt kol. Aktivt kol är en naturlig produkt gjord av sten, trä eller kokosnötskal. Ett filter med aktivt kol kan bland annat avlägsna fritt klor, pesticider och organiska lösningsmedel.

Se aktivt kolfilter

Lösning

Halten sulfat, klorid och fluor i dricksvatten kan reduceras genom nanofiltrering.

Nanofiltrering används för att målmedvetet reducera oönskade komponenter helt eller delvis. Nanofiltrering tillämpar ett tryck vanligtvis under sju bar, vilket resulterar i lägre energiförbrukning.

Nanofiltration är en membranteknik, som i sitt driftsätt och konstruktion mycket liknar omvänd osmos. Ett nanofiltreringsmembran begränsar främst tvåvärda joner och större molekyler.

Se nanofiltrering

Minska utvinning av grundvatten

NYE ('ny'), en ny förort i Århus, Danmark, är en vattensmart förort. 40% av vattenförbrukningen täcks av  regnvatten som återanvänds för toalettspolning och tvättmaskiner.

EUROWATER har utvecklat och etablerat vattenbehandlingslösningen. Detta stadsutvecklingsprojekt är ett nära samarbete mellan konsulter, privat utvecklare och lokalt vattenföretag.

Läs mer

En naturlig process utan kemikalier

Tryckfilter från EUROWATER är konstruerade för att endast använda naturliga processer som oxidation och filtrering för att producera dricksvatten. God arbetsmiljö och inga avloppsvattenproblem är några av fördelarna med EUROWATER-way. 

Läs mer

En komplett dricksvattenlösning

Säkerhet, tillförlitlig drift och automatisering beskriver en modern vattenbehandlingslösning.
Läs mer i bilden nedan.

1. Analysator

Analysator för online-mätning av grumlighet, syre och temperatur. Hjälper till att upprätthålla en pålitlig drift och säkerställa rent dricksvatten.

2. Luftningsutrustning

Luftningsutrustningen består av en kompressorenhet och ett styrsystem.

3. Tryckfilter

Oxidering och filtrering sker i en tryckfilteranläggning där vattnet luftas för att tillföra tillräckligt syreinnehåll till vattnet så att de nuvarande kvalitetskraven uppfylls. Två tryckfilter kan fungera som två oberoende produktionslinjer eller i serie.

4. Vattentank

Efter oxidation och filtrering lagras dricksvattnet i en ren vattentank innan det distribueras till konsumenten.

5. Fläkt och sköljpump för backspolning

De ämnen som hålls kvar i filtret avlägsnas vid backspolningen.

6. Distribution

Fördelningen sker med hjälp av en frekvensstyrd pumpanläggning.

7. UV-desinfektion

UV-desinfektion kan effektivt minska mikrobiologisk tillväxt i vatten. Detta ger säkert och rent dricksvatten.

8. Styrsystem

Hela processen styrs, regleras och övervakas centralt från ett automatiskt styrsystem (SRO / PLC).

Tekniker som används för dricksvattenbehandling

Produktion av dricksvatten kräver ett antal tekniker beroende på råvattnets sammansättning.
Vi har valt ut tre av de vanligaste teknikerna för produktion av rent dricksvatten.

UV-desinfektion

Högkvalitativt dricksvatten är viktigt och UV-desinfektion är en extra säkerhetsåtgärd för att säkerställa rent dricksvatten genom att eliminera risken för mikrobiologisk kontaminering.

Se UV-desinfektion

Aktivt kol

Aktivt kol används för att avlägsna organiska ämnen och föreningar i t.ex. grundvattnet. Om klor används för att desinficera vattnet kan aktivt kol användas för att ta bort klor innan kommande behandlingssteg då klor kan vara skadligt för viss typ av vattenbehandling.

Se aktivt kolfilter

Tryckfilter

Ett EUROWATER-tryckfilter är en säker och kemfri lösning för att uppnå rent dricksvatten genom att avlägsna järn, mangan, ammonium och aggressivitet.

Se tryckfilter

Hygienisk design i rostfritt stål

Vattenbehandling i slutna tryckfilter är i sig en hygienisk och säker metod. För en mer sanitär design finns tryckfiltren också i rostfritt stål.

Läs mer


Har du frågor eller tankar om dricksvatten?

Vår specialist Oskar har flera års erfarenhet av vattenbehandling inom dricksvatten, både inom fasta och mobila lösningar från små till större anläggningar.

Kontakta Oskar för mer information, åtgärder och behandling av dricksvatten.

Oskar Vilhelmsson

phone0650-930 00

mailovi.se@eurowater.com

Oskar Vilhelmsson

Referenser

Dricksvatten behandling

Hur kan vi hjälpa till?

Vårt team av specialister är redo att svara på dina frågor om vattenbehandlingsanläggningar.

keyboard_arrow_up