Čistá voda je životnou potrebou

Mnoho vodární, domácností a prevádzok má problémy s vysokým obsahom minerálnych solí a organických látok, mechanických častíc a rozpustených plynov, ktoré sa môžu vyskytovať v podzemnej vode. Prečítajte si viac o rôznych najbežnejšie sa vyskytujúcich látkach a riešeniach.

EUROWATER má dlhoročné skúsenosti s výrobou pitnej vody. Máme za sebou už dlhú cestu a držíme tak krok s vývojom zákonných požiadaviek, ako aj s požiadavkami našich zákazníkov - a darí sa nám to už od roku 1936. Naše know-how pokrýva súkromné zásobovanie vodou, komunálne vodárne a priemyselné odvetvia s vlastným zdrojom vody.

Magnetic insert for bag filter

Súkromné zásobovanie vodou

Veľa fariem a domov sa nachádza v prostredí, kde je pripojenie k väčšej obecnej vodárni nevhodné. Na dosiahnutie kvality pitnej vody je preto potrebné súkromné riešenie úpravy vody. 

Mestské vodárne

Tlakové filtračné jednotky EUROWATER sú hlavnou súčasťou našich riešení na úpravu vody. V súčasnosti prevádzkujeme v oblasti dodávok a zásobovania vody viac ako 2 500 technológií, ktoré sú servisne podporené vyše 300 servisnými zmluvami. Sme presvedčení, že toto je odrazom našich skúseností a úrovne ponúkanej kvality.

 

Spoločnosti s vlastným zásobovaním vodou

Mnohé spoločnosti si založia vlastné malé vodárne, aby získali potrebné množstvo upravenej vody na udržanie prevádzkovej spoľahlivosti.  

Čistá pitná voda?

Mnoho vodární, domácností a prevádzok má problémy s vysokým obsahom minerálnych solí a organických látok, mechanických častíc a rozpustených plynov, ktoré sa môžu vyskytovať v podzemnej vode. Aby sa úspešne začali zrážacie procesy je potrebné vodu najskôr oxidovať, teda prevzdušňovať atmosférickým vzduchom. Oxidácia kyslíkom zo vzduch spolu s integrovaným rozstrekovacím systémom zaručia priebeh a účinnosť zrážacích reakcií v správnom momente v následnom filtračnom procese. 

Cieľom je dosiahnutie čistej pitnej vody, ktorá odpovedá aktuálnym požiadavkám na kvalitu určeným príslušnou normou. Legislatíva v tejto oblasti je však v rôznych krajinách odlišná, preto pre informácie ohľadom kvality pitnej vody na Slovensku kontaktujte miestne zastúpenie EUROWATER.

Vyberte si typ znečistenia a pozrite si konkrétnu metódu úpravy

Problém

Agresívny oxid uhličitý spôsobuje koróziu betónu, potrubných systémov a oceľových zásobníkov horúcej vody. Produkty korózie znečisťujú vodu mechanicky, čím sa stáva netransparentnou a zároveň ju sfarbujú do červenohneda.

Oxid uhličitý sa najčastejšie vyskytuje v podzemných vodách na miestach s dekalcifikovanými vrstvami pôdy. Nedostatok vápnika v nich znemožňuje neutralizáciu účinkov oxidu uhličitého.

Riešenie

Agresívny oxid uhličitý je možné neutralizovať v tlakovom filtri prostredníctvom vápnika, ktorý je jednou zo zložiek filtračného materiálu nazývaného Magno-Dol. V špeciálnych prípadoch sa agresívny oxid uhličitý odplynuje výdatnou aeráciou.

Pozrite si tlakové filtre

Pozrite si odplynovače

Problém

Prítomnosť amónnych látok vo vode je znakom mikrobiologickej aktivity a môže byť výsledkom hnojenia, kontaminácie alebo môže byť aj geologického pôvodu.

Riešenie

Amónne látky sa transformujú na dusitany a následne dusičnany biologicky podmieneným nitrifikačným procesom.

Tento proces si vyžaduje veľké množstvo kyslíka a vhodný filtračný materiál obsahujúci sklovitý piesok alebo pórovitý materiál s obsahom vápnika.

 

Pozrite si tlakové filtre

Pozrite si jednotky reverznej osmózy

Arzén je prirodzeným prvkom prítomným v istom špecifickom geochemickom prostredí. Vyskytuje sa v dvoch formách As(III) alebo As(V), pričom As(III) je jedovatejšia, ťažšie odstrániteľná z vody a rozšírenejšia forma jeho výskytu.

Svetová zdravotnícka organizácia WHO zistila, že arzén predstavuje pri požívaní riziko ohrozenia zdravia a je zároveň okrem iných považovaný za jedného z pôvodcov rakoviny kože.  

Sprísnené inštitucionálne predpisy (zníženie prahovej limitnej hodnoty z 50 na 5 µg/l na výstupe z vodárne) sa dotýka mnohých dodávateľov pitnej vody, pre ktorých sa stáva nevyhnutným realizácia špeciálnej úpravy vody za účelom splnenia týchto kvalitatívnych požiadaviek.  

Možné riešenia

Ak je prekročená limitná hodnota obsahu arzénu v pitnej vode je rozumným a nenáročným riešením optimalizovať úpravu vody. Arzén je priľnavý k železu, teda sa odfiltruje spoločne s ním. V prípadoch, kde je pre tento proces obsah železa v surovej vode nízky, možno obsah železa v surovej vode zvýšiť pridaním chloridu železitého alebo síranu železnatého, prípadne oxidu železitého v granulovanej forme ako filtračný materiál. 

Toto je lacným riešením a metóda sa používa hlavne ak  je limitná hodnota obsahu arzénu vo vode iba mierne vyššia. Avšak takýto spôsob úpravy vody vyžaduje dostatočnú kapacitu filtra z dôvodu zvýšeného obsahu železa.   

Alternatívne možno obsah arzénu redukovať absopčnou filtráciou v tlakovom filtri so špeciálnym filtračným materiálom, ktorého základ tvorí hydroxid železa. Dávkovanie buď chloridu železitého alebo síranu železnatého a použitie granulátov oxidov železa ako filtračného materiálu sú riešením na úpravu vody, ktoré si získavajú v praxi pevné miesto. EUROWATER ponúka obe riešenia a výber závisí od aktuálnych podmienok.

Ak máte záujem o viac informácií ohľadom odstraňovania arzénu, referencie, inštalácie, prevádzkové podmienky a ceny, kontaktujte miestne zastúpenie.

Pozrite si tlakové filtre

Problém

Za účelom zistenia množstva mikroorganizmov v pitnej vode sa uskutočňuje mikrobiologický rozbor. Určuje sa celkový počet mikroorganizmov získaný kultiváciou pri 22 °C a 37 °C. Pri 22 °C narastú mikroorganizmy, ktoré bežne nespôsobujú ochorenia. Mirkobiologický počet pri 37 °C však indikuje cudzorodé mikroorganizmy, ktoré naopak často zapríčiňujú ochorenia. Preto tento počet musí byť nízky. Mikroorganizmy, ktoré možno získať z pitnej vody, často predstavujú baktérie, vírusy, riasy a huby.

Riešenie

Mikroorganizmy možno efektívne eliminovať prostredníctvom ultrafialového žiarenia, pretože sú veľmi citlivé na UV svetlo. Pri vlnovej dĺžke 254 nm spôsobuje UV svetlo deštrukciu DNA molekúl baktérií, rias a húb, čím sa znemožní ich ďalší rast. UV sterilizáciu možno realizovať takmer pre všetky typy vôd.

Pozrite si UV dezinfekčné jednotky

Problém

Podzemné vody často obsahujú vysoké množstvo vápenatých a horečnatých solí, ktoré spôsobujú tvrdosť vody. Zmäkčovanie vody odstraňuje tvrdosť a zabraňuje tvorbe vodného kameňa v potrubných systémoch a vo vodovodných potrubiach.

Riešenie

Ak potrebujete dosiahnuť určitú tvrdosť vody, nanofiltrácia vám zabezpečí čiastočné zmäkčovanie a to bez použitia regeneračnej chemikálie. Celková tvrdosť sa dá odstrániť zmäkčovacou jednotkou.

Pozrite si nanofiltračnú jednotku

Pozrite si zmäkčovaciu jednotku

Problém

Sírovodík a metán sú prítomné v mnohých podzemných vodách a vytvárajú sa anaeróbnym rozkladom organických látok. Oba plyny spôsobujú pri úprave vody rozličné problémy. Filtre sa zanášajú biologickými kalmi, ktoré prudko znižujú obsah rozpusteného kyslíka vo vode potrebného pre oxidáciu a následné zrážanie rozpustených látok. Nepríjemný zápach vody často poukazuje na ich prítomnosť.
V niektorých prípadoch práve baktérie produkujú sírovodík a metán. Je veľmi dôležité, aby sa tieto plyny z vody dôkladne odstránili, pretože aj ich nízke koncentrácie potom komplikujú odstránenie železa, mangánu a amónnych látok.

Riešenie

Sírovodík aj metán možno odstrániť účinnou silnou oxidáciou vody. Oxidačná reakcia prebieha vďaka prevzdušňovaniu, ktorým sa do surovej vody dostane potrebné množstvo kyslíka.

Problém

Vyšší obsah železa a mangánu sú najčastejším vodárenským problémom, pretože vďaka nim dochádza k vzniku nežiadúcich farebných škvŕn pri praní alebo sanitáci v mieste použitia. Typickými znakmi zvýšeného obsahu železa a mangánu vo vode sú charakteristické okrové až čiernohnedé sfarbenie vody a kovová chuť. 

Železo sa v surovej vode môže vyskytovať v rôznych formách, v závislosti od zdroja. Piesková filtrácia teda nie je vždy dostatočným riešením. Preto môže byť nevyhnutné uplatnenie ďalších metód za účelom trvalej úpravy vody bez obsahu železa. Tieto rozdiely nemožno zistiť bežnou analýzou vody. Určenie príslušných foriem železa a návrh vhodnej metódy úpravy takejto vody vyžaduje know-how a skúsenosti.

Riešenie

Po dostatočnej oxidácii možno vzniknuté zrazeniny železa a mangánu zachytiť pieskovou filtráciou. Filtračnými materiálmi na odstraňovanie železa sú piesok č. 3 a Nevtraco I. Na odstraňovanie mangánu sa používa náplň Hydrolit-Mn.

Pozrite si tlakové filtre

Problém

Kontaminácia pesticídmi je predovšetkým dôsledkom použitia Caseronu G a Prefixu G na ničenie buriny. Produkt ich rozkladu 2,6-dichlórbenzamid (BAM) pochádza z dichlobenilu, ktorý je súčasťou Caseronu a Prefixu.

Dnes sa vŕtané studne vodární analyzujú na rôzne druhy pesticídov a v relatívne vysokom množstve studní sa ich výskyt potvrdí.  

Riešenie

BAM je možné znížiť v tlakovom filtri pomocou filtračného materiálu na báze aktívneho uhlia. Aktívne uhlie je prírodný produkt vyrobený z kameňa, dreva alebo kokosovej škrupiny. Filter s aktívnym uhlím odstráni voľný chlór, pesticídy, činidlá organických roztokov a iné.

Pozrite si filtre s aktívnym uhlím

Riešenie

Obsah síranov, chloridov a fluoridov v pitnej vode je možné znížiť nanofiltráciou.

Nanofiltrácia sa využíva na úplné alebo čiastočné odstránenie nežiaducich zložiek. Nanofiltrácia vyvíja zvyčajne tlak do sedem barov, čo má za následok nižšiu spotrebu energie.

Nanofiltrácia je membránová technológia, ktorá je spôsobom prevádzky a konštrukciou veľmi podobná reverznej osmóze. Nanofiltračná membrána primárne zadržiava dvojmocné ióny a väčšie molekuly.

Pozrite si nanofiltračnú jednotku

Znížte odber podzemnej vody

NYE („nové“), nové predmestie v dánskom Aarhuse, ktoré si zakladá na šetrení vody. Až 40 % celkovej spotreby vody pokrýva zachytávanie dažďovej vody a jej opätovné použitie na splachovanie a pranie.

Potrebné riešenie na úpravu vody vyvinula a aplikovala spoločnosť EUROWATER. Tento radikálny projekt mestského rozvoja predstavuje úzku spoluprácu medzi konzultantmi, súkromnými developermi a miestnymi vodárenskými spoločnosťami.

Ďalšie informácie

Prirodzený proces bez chemikálií

Tlakové filtre od spoločnosti EUROWATER sú navrhnuté tak, aby na výrobu pitnej vody používali iba prírodné procesy, ako je oxidácia a filtrácia. Dobré pracovné prostredie a žiadne problémy s odpadovými vodami sú niektoré z výhod úpravy metódou EUROWATER.

Ďalšie informácie

Kompletné riešenie úpravy pitnej vody

Bezpečnosť, spoľahlivá prevádzka a automatizácia predstavujú moderné riešenie úpravy vody.

Viac sa dozviete z ilustrácie nižšie.

1. Analyzátor

Analyzátor na online meranie zákalu, rozpusteného kyslíka a teploty. Pomáha udržiavať spoľahlivú prevádzku a zaisťuje čistú pitnú vodu.

 

2. Prevzdušňovacie zariadenie

Prevzdušňovacie zariadenie sa skladá z kompresora a vzduchového riadiaceho systému.

3. Tlakový filter

Tlakové filtre sa navrhujú na základe kvality surovej vody a ich náplň sa skladá individuálne podľa potreby neutralizácie agresívneho oxidu uhličitého a odstraňovania železa, mangánu, amónnych látok a mechanických nečistôt.

4. Zásobník upravenej vody

Po oxidácii a filtrácii sa pitná voda pred jej následnou distribúciou k zákazníkom akumuluje v zásobníku upravenej vody.

5. Dúchadlo a pracie čerpadlo na spätný preplach

Látky, ktoré sa počas prevádzky zachytia v náplni filtra sa uvoľnia a odstránia spätným preplachom. Interval, intenzita a trvanie periodického prania sa nastavia podľa potreby.

6. Distribúcia

Distribúciu pitnej vody zabezpečujú dopravné čerpadlá s frekvenčným riadením.

7. UV dezinfekcia

UV žiarenie môže účinne znižovať mikrobiologické oživenie vo vode. Takto je zaistená bezpečná a čistá pitná voda.

8. Riadenie

Celý proces úpravy vody je riadený, ovládaný a monitorovaný centrálne z automatického riadiaceho systému.

Technológie na úpravu pitnej vody

Výroba pitnej vody si vyžaduje množstvo technológií v závislosti od zloženia surovej vody.
Vybrali sme tri z najviac využívaných technológií na výrobu čistej pitnej vody.

 

UV dezinfekcia 

Vysoká kvalita pitnej vody je životne dôležitá a UV dezinfekcia je osobitným bezpečnostným opatrením na zabezpečenie čistej pitnej vody odstránením rizika mikrobiologickej kontaminácie.

Pozrite si UV dezinfekčné jednotky

Aktívne uhlie

V mnohých krajinách sa pitná voda dezinfikuje pridaním chlóru. Je dôležité odstrániť voľný chlór, aby sa zabezpečila čistá pitná voda. Aktívne uhlie sa môže použiť aj na odstraňovanie pesticídov, ktoré sa často nachádzajú v podzemných vodách.

Pozrite si filtre s aktívnym uhlím

Tlakový filter

Tlakový filter EUROWATER je bezpečné a bezchemické riešenie na dosiahnutie čistej pitnej vody odstránením železa, mangánu, amónnych látok a agresivity výhradne prírodnými procesmi a materiálmi.

Pozrite si tlakové filtre

Hygienický dizajn z nehrdzavejúcej ocele

Úprava vody v uzavretých tlakových filtroch je sama o sebe hygienická a bezpečná metóda. Pre lepší hygienický dizajn sú tlakové filtre dostupné aj z nehrdzavejúcej ocele.

Zistite viac

Referencie

Úprava pitnej vody

Ako vám môžeme pomôcť?

Náš tím špecialistov je pripravený odpovedať na vaše otázky týkajúce sa riešení úpravy čistej vody.

keyboard_arrow_up