Drikkevann

Produksjon av drikkevann gjøres ved å fjerne suspenderte faste stoffer, mikroorganismer og gasser fra ubehandlet vann. Vannkilden kan være grunnvann eller overflatevann fra innsjøer, elver eller fjell.

EUROWATER har mange års erfaring med produksjon av drikkevann. Vi har gått hele veien og har tilpasset oss endrede lovkrav og krav fra våre kunder – og dette har vi gjort siden 1936. Vår kunnskap dekker både privat vannforsyning, kommunalt vannverk og næringer med egen vannforsyning.

Magnetic insert for bag filter

Privat vannforsyning

Mange gårder og hus ligger slik til at tilknytning til et større kommunalt vannverk er uegnet. En privat vannbehandlingsløsning er derfor nødvendig for å oppnå drikkevannskvalitet. 

Kommunalt vannverk

En komplett vannbehandlingsløsning fra EUROWATER er kjemikalie fri, enkel å betjene og sørger for rent drikkevann 24/7/365. Få en introduksjon til en komplett drikkevannsløsning.

Bedrifter med egen vannforsyning

Mange selskaper etablerer sitt eget lille vannver for å få den mengden behandlet vann som er nødvendig for å holde en optimal drift.  

Hvorfor behandle vann?

Både grunnvann og overflatevann inneholder flere naturlige salter og organiske stoffer, partikler og gasser. De kan være årsaken til farge, dårlig smak, bakterier i vannet og korrosjon i blant annet rør og installasjoner. EUROWATER har lang erfaring med fjerning av et bredt spekter av urenheter.

Velg urenhet og se spesifikk behandlingsmetode

Sak

Aggressivt Kulldioksid forårsaker korrosjon på betong, rørsystemer og varmtvannslagre i svart stål. Korrosjonsutfellingene gjør vannet utydelig og farger det rødt med korrosjon og oker.

Kulldioksid er ofte tilstede i råvann i områder med avkalkede jordlag. Mangelen på kalsium betyr at det ikke er noen nøytralisering av Kulldioksidet.

Løsning

Aggressivt Kulldioksid kan nøytraliseres i et trykkfilteranlegg ved hjelp av et kalsium - basert filtermateriale kalt Magno-Dol. Ved spesielle tilfeller kan aggressivt Kulldioksid avgasses ved tung utlufting.

 

Se trykkfiltre

Se avluftningsanlegg

Sak

Ammonium kan være et tegn på mikrobakteriologisk aktivitet i vannet og kan være et resultat av gjødsling, forurensning, eller det kan være geologisk betinget.

Løsning

Ammonium kan reduseres ved en biologisk prosess der ammonium omdannes til nitrat via nitrit.

Prosessen krever et stort oksygenbehov og tilstrekkelig filtermateriale bestående av kvartssand eller et porøst kalsiumbasert filtermateriale.

 

Se trykkfiltre

Se omvendte osmoseenheter

Sak

Arsen er et naturlig element og knyttet til visse geokjemiske miljøer. Arsen finnes i to former, As (III) og As (V), hvorav As (III) er mer giftig og vanskeligere å fjerne fra vannet og samtidig mer utbredt

WHO har vurdert at arsen utgjør en helserisiko når den konsumeres, og det antas blant annet å være en årsak til hudkreft. 

De økte myndighetskravene (senking av terskelgrenseverdien fra 50 til 5 µg / l fra vannverk) påvirker mange vannforsyninger hvor det vil være nødvendig å utføre en spesiell vannbehandling for å kunne opprettholde kvaliteten

Mulige løsninger

Hvis grenseverdien for arsenikk i drikkevannet overskrides, er en fornuftig og billig løsning å optimalisere vannbehandlingen. Arsenikk er limt til jern og filtreres ut med jern. På steder uten tilstrekkelig jern i råvannet til denne prosessen, kan jerninnholdet i vannet økes ved å tilsette jernklorid eller jernsulfat og bruke jernoksidgranulater som filtermateriale.

Dette er en billig løsning på arsenikkproblemet, og metoden brukes når det er liten overskridelse av det tillatte arsenikkinnholdet. Dette krever imidlertid tilstrekkelig filterkapasitet for det ekstra jerninnholdet.  

Alternativt kan arsenikk reduseres ved adsorpsjonsfiltrering i et trykkfilter med et spesielt filtermateriale basert på jernhydroksid. Dosering med enten jernklorid eller jernsulfat og bruk av jernoksidgranulat som filtermateriale er begge vannbehandlingsløsninger som begynner å få fotfeste. EUROWATER tilbyr begge løsninger, og valget avhenger av de faktiske forholdene.

Se trykkfiltre

Sak

For å måle mengden bakterier i drikkevann, analyseres bakterietellingen. Dette betyr det totale antallet bakterier som er funnet ved dyrking ved henholdsvis 22°C og 37°C.

Ved 22°C er det bakterier som normalt ikke forårsaker sykdom. Bakterietallet ved 37°C indikerer fremmede bakterier som ofte forårsaker sykdommer. Dermed må denne tellingen være lav. Mikrobiologisk vekst som finnes i drikkevann kan bestå blant annet bakterier, virus, alger og sopp.

Løsning

Bakteriene kan effektivt begrenses av ultrafiolett lys fordi mikroorganismer er veldig følsomme for UV-lys. Med en bølgelengde på 254 nm (nanometer), dreper UV-lyset bakteriene, viruset, algen og soppen ved å bryte ned mikroorganismenes DNA. UV-desinfeksjon kan brukes til nesten alle vanntyper.

Se UV-desinfeksjonsenheter

Sak

Grunnvann inneholder ofte en høy mengde kalsium og magnesiumsalter som forårsaket hardhet i vannet. Bløtgjøring av vannet fjerner hardheten og forhindrer at det dannes kalk i rørsystemer.

Løsning

Hvis du trenger en viss hardhet i vannet, kan nanofiltrering gi delvis bløtgjøring uten bruk av regenereringsmiddel. Fjerning av total hardhet kan gjøre med en bløtgjøringsanlegg.

Se nanofiltreringsenhet

Se bløtgjøringsanlegg

Sak

Hydrogensulfid og metan er til stede mange steder i grunnvannet og dannes ved spaltning av organiske stoffer under oksygenfrie forhold.

Begge gassene gir grobunn til forskjellige problemer for et vannverk. Filtre er tilstoppet av bakterieslim som reduserer innholdet av oksygen, og ofte er dårlig lukt også en indikasjon på bakterier. I noen tilfeller kan bakteriene danne hydrogensulfid og metan.

Det er viktig at all hydrogensulfid og metan fjernes fordi en restmengde av disse gassene i vannet vil komplisere fjerningen av jern og ammonium etterpå.

Løsning

Både hydrogensulfid og metan kan fjernes ved tung oksydasjon av vannet. Oksydasjonen skjer ved lufting for å tilsette oksygen til råvannet.

Sak

Jern og mangan forårsaker ofte hovedproblemet ved vannverk på grunn av stoffene som misfarger vask og utstyr hos forbrukeren. Typiske tegn på økt jern- og manganinnhold i vannet er okkrøst eller mørkt vann med metallisk smak.

Råvann kan inneholde forskjellige typer jern, avhengig av hvor i landet du er. Sandfiltrering er altså ikke alltid tilstrekkelig. Det kan derfor være nødvendig å bruke andre metoder for å sikre kontinuerlig jernfritt vann. Disse forskjellene kan ikke sees i de ordinære analysene, men krever kunnskap og erfaring for å bestemme jerntype og behandlingsmetode.

Løsning

Etter oksydering kan jern og mangan filtreres gjennomsandfiltrering. Filtermaterialene som brukes til å fjerne jern er Gravel lll og Nevtraco l.

For fjerning av mangan brukes Hydrolit-Mn. Også filtermediet Demantex har vist seg å være et meget effektivt materiale for fjerning av mangan, selv under vanskelige forhold med lave pH-verdier der mange andre typer filtermedier er utilstrekkelige.

Se trykkfiltre

Sak

Forurensning fra plantevernmidler er først og fremst resultatet av bruk av Caseron G og prefiks G for bekjempelse av ugress. Nedbrytningsproduktet 2,6-diklorbenzamid - BAM - kommer fra diklorbenil som inngår i Caseron og prefiks.

I dag analyseres vannverkboringer for mange forskjellige typer plantevernmidler, og plantevernmidler finnes i mange mange vannverks borrehull.  

Løsning

BAM kan reduseres i et trykkfilter med et filtermateriale basert på aktiv Kull. Aktivt Kull er et naturlig produkt laget av stein, tre eller kokosnøtt skall. Et aktivt Kullfilter kan blant annet fjerne fritt klor, plantevernmidler og organiske løsningsmidler.

Se aktivt kullfiltre

Løsning

Innholdet av sulfat, klorid og fluor i drikkevann kan reduseres ved nanofiltrering.

Nanofiltrering brukes til målrettet å redusere uønskede komponenter helt eller delvis. Nanofiltrering bruker vanligvis trykk under syv bar, noe som resulterer i lavere energiforbruk.

Nanofiltrering er en membranteknologi, som i sin driftmåte og konstruksjon er veldig lik revers osmose. En nanofiltreringsmembran begrenser primært toverdige ioner og større molekyler.

Se nanofiltreringsanlegg

Reduser utarming av grunnvann

NYE, en ny forstad i Århus, Danmark, er en forstad med vannvett. 40% av vannforbruket dekkes av høsting av regnvann som gjenbrukes for toalettspyling og vaskemaskiner.

EUROWATER har utviklet og etablert vannbehandlingsløsningen. Dette radikale byutviklingsprosjektet er et tett samarbeid mellom konsulenter, privat utbygger og lokal vannforsyning.

Les mer

En naturlig prosess uten kjemikalier

Trykkfiltre fra EUROWATER er designet for kun å bruke en naturlig prosess som oksidasjon og filtrering for å produsere drikkevann. Godt arbeidsmiljø og ingen avløpsvannsproblemer er noen av fordelene med EUROWATER-behandlingen. 

Les mer

En komplett drikkevannsløsning

Sikkerhet, pålitelig drift og automatisering beskriver en moderne løsning for vannbehandling.

Lær mer i illustrasjonen nedenfor.

1. Analysator

Analysator for online måling av turbiditet, oksygen og temperatur. Hjelper med å opprettholde en pålitelig drift og sikre leie drikkevann.

2. Avluftingsutstyr

Luftingsutstyret består av en kompressorenhet og kontrollluftsystem.

3. Trykkfilter

Oksydasjon og filtrering foregår i et trykkfilteranlegg der vannet luftes for å tilføre vannet et tilstrekkelig oksygeninnhold slik at dagens kvalitetskrav blir oppfylt. To trykkfiltre kan fungere som to uavhengige produksjonslinjer eller i serie.

4. Rentvannstank

Etter oksydering og filtrering lagres drikkevannet i en rentvannstank før det distribueres til forbrukeren.

5. Kompressor og skyllvannspumpe for tilbakespyling

Stoffene som holdes tilbake i filteret fjernes ved tilbakespylingen. Periodisk skylling med frekvens, intensitet og varighet fastsettes etter behov.

6. Distribusjon

Distribusjonen skjer ved hjelp av et frekvensstyrt pumpeanlegg.

7. UV-desinfeksjon

UV-desinfeksjon kan effektivt redusere mikrobiologisk vekst i vann. Dette gir trygt og rent drikkevann.

8. Kontroll

Hele prosessen styres, reguleres og overvåkes sentralt fra et automatisk kontrollsystem (SD / PLS).

Teknologier som brukes til drikkevannsbehandling

Produksjon av drikkevann krever en rekke teknologier avhengig av sammensetningen av råvannet. De vanligste teknologiene for produksjon av rent drikkevann er trykkfiltrering, aktivt kullfilter og UV-desinfeksjon.

UV-desinfeksjon

Drikkevann av høy kvalitet er viktig og UV-desinfeksjon er et ekstra sikkerhetstiltak for å sikre rent drikkevann ved å eliminere risikoen for mikrobiologisk forurensning.

Se UV-desinfeksjonsenheter

Aktivt Kull

I mange land desinfiseres drikkevann ved tilsetning av klor. Det er viktig å fjerne fritt klor for å sikre rent drikkevann. Aktivt kull kan også brukes til fjerning av plantevernmidler som finnes i grunnvann.

Se aktivt kullfiltre

Trykkfiltere

Et EUROWATER-trykkfilter er en trygg og kjemikaliefri løsning for å oppnå rent drikkevann ved å fjerne jern, mangan, ammonium og aggressive stoffer.

Se trykkfiltre

Hygienisk design i rustfritt stål

Vannbehandling i lukkede trykkfiltre er i seg selv en hygienisk og sikker metode. For en mer rent design er trykkfiltrene også tilgjengelig i rustfritt stål.

Se mer

Referanser

Drikkevannsbehandling

Hvordan kan vi hjelpe?

Vårt team av spesialister er klare til å svare på alle spørsmålene dine om rene vannbehandlingsløsninger.

keyboard_arrow_up